საარჩევნო ხარჯები

* ათას ლარებში
# ხარჯის დასახელება / განმარტება 2018 წლის 21 ოქტომბრის საპრეზიდენტო (I და II ტური)
(ათას ლარებში)
1 საარჩევნო ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება
ცესკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების შრომის ანაზღაურება
25,518.3
66.2%
2 შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება
ცესკოს მიერ საარჩევნო პერიოდში დამატებით დაქირავებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება
1,009.6
2.6%
3 მივლინება
ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიების მივლინების, სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობის ხარჯები
203.7
0.5%
4 საარჩევნო ოლქებში არჩევნების ორგანიზება
საოლქო/საუბნო საარჩევნო კომისიების მოწყობის ხარჯები (საოფისე, სატრანსპორტო, კავშირგაბმულობის, დამხმარე პერსონალის და სხვა)
3,638.2
9.4%
5 სარეკლამო კამპანია
სარეკლამო კონცეფციის შექმნის, სარეკლამო პროდუქციის დამზადება-განთავსების, მედიამონიტორინგის ხარჯები
1,705.3
4.4%
6 ბეჭდვითი მომსახურება
საარჩევნო ბიულეტენების, სადემონსტრაციო/შემაჯამებელი ოქმების, ნორმატიული აქტებისა და სხვა საარჩევნო მასალის ბეჭდვის ხარჯები
899.6
2.3%
7 საბეჭდი მოწყობილობები / სახარჯი მასალა
საბეჭდი მოწყობილობების შეძენა-შეკეთების, საბეჭდი მოწყობილობების სახარჯი მასალის ხარჯები
303.7
0.8%
8 საარჩევნო ინვენტარი
საარჩევნო უბნების აღჭურვის ხარჯები (საარჩევნო კაბინები, საარჩევნო ყუთები, მარკირების სითხე, დეტექტორები, საუბნო კომისიის წევრთა უნიფორმები, საუბნო და რეგისტრატორთა ბეჭდები, სიის სახაზავი, ბიულეტენის კონვერტები და ყველა სხვა საარჩევნო ინვენტარის შეძენა)
686.2
1.8%
9 კომპიუტერული ტექნიკა / პროგრამული უზრუნველყოფა
საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის კომპიუტერული მოწყობილობების, ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა/განახლების ხარჯები
328.9
0.9%
10 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება
საარჩევნო ადმინისტრაციის ინტერნეტის, სატელეფონო მომსახურების ხარჯები
103.7
0.3%
11 საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობა-ნაგებობების მოწესრიგების (მიმდინარე/კაპიტალური რემონტი) და სხვა საარჩევნო ინფრასტრუქტურული პროექტების (ავეჯი, მოწყობილობა-დანადგარები, კეთილმოწყობა) ხარჯები
1,687.6
4.4%
12 წარმომადგენლობითი ხარჯები
არჩევნებზე მოწვეული სტუმრების/დამკვირვებლების მიღების, ცესკოს სახელით გამართული სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზების, სათარჯიმნო და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები
160.8
0.4%
13 სატრანსპორტო და საფოსტო მომსახურება
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაქირავების, საარჩევნო ინვენტარის გადაზიდვა-დისტრიბუციის (მათ შორის საზღვარგარეთის უბნებზე), საწვავის ხარჯები
388.2
1%
14 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა საარჩევნო შესყიდვები/ხარჯები, რომლებიც ვერ კლასიფიცირდება სხვა კატეგორიაში (აქტივების იჯარა, ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიების დაცვა, ადმინისტრაციის კომუნალური მომსახურება, ჰიგიენურ-სანიტარული საგნები და ა.შ.)
770.7
2%
15 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ტრენინგი
ცესკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების ორგანიზების (ტრენერთა შრომის ანაზღაურება, სატრენინგო მასალების ბეჭდვა) ხარჯები
1,121.7
2.9%
ჯამი 38,526.2